ΑΕΙ

Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίζεται σε Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ενώ επίσης το 2005 ιδρύθηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Παράλληλα με την εκπαίδευση, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αποτελούν πολύ σημαντικό φορέα υλοποίησης των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) της χώρας.

Αρχείο για "ΑΕΙ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για :

2 θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου στo πλαίσιo της πράξης : «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|184 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

1. Την υποστήριξη της Οργάνωσης και Διοίκησης της ΔΑΣΤΑ.
2. Την υποστήριξη των Σχέσεων της ΔΑΣΤΑ με οργανισμούς, καθώς και των ενεργειών προβολής και επικοινωνίας.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|266 KB)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.) – Aνακοινώσεις για τις προκηρύξεις θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου»

Το αρχείο των Ανακοινώσεων (ZIP|52 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

1. Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
2. Υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου του Δι.Πα.Ε.
3. Υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκμάθησης του Δι.Πα.Ε.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|311 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Βοηθός Έρευνας) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής στις εξής θεματικές περιοχές:

I. Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Υδρογόνου
II. Τεχνολογία και εφαρμογές Φωτοβολταϊκών κυψελών
III. Κυψέλες καυσίμου

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|281 KB)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΚΑΛΕΙ

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείμενο την «Προμήθεια Φακέλων και Εκτύπωση σε Χαρτί Α4 του Εκπαιδευτικού Υλικού (Σημειώσεων Διδασκομένων Μαθημάτων) για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|412 ΚΒ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 21.190,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (26.063,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με κλειστές προσφορές για την προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για κάθε Τμήμα του παρόντος Διαγωνισμού.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|472 ΚΒ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Υπό προκήρυξη αντικείμενα:
Δύο (2) Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Σπουδών και Διαχειριστών Επικοινωνίας , Ενός (1) Διαχειριστή Πληροφοριακού Υλικού και Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και Λειτουργιών Πράξης , Ενός (1) Πληροφορικού / Προγραμματιστή
Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|539 ΚΒ)

Υπό προκήρυξη αντικείμενα:
Ενός (1) συντονιστή/διαχειριστή εργασιών ΔΑΣΤΑ , Ενός (1) συνεργάτη υποστηρίξεως εργασιών ΔΑΣΤΑ
Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|527 KB)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΤΕΙ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Λαμίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ 6 (DOC|498 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 18.05.2010
Α.Π. 997

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ΠΔ 432/1981, της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1994 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009,
γ) Τις υποχρεώσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

1. Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Σχολής καθώς και η προετοιμασία, σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού των διδασκομένων μαθημάτων.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχαιολογία.
• Πτυχίο Σχολής θετικών επιστημών.
• Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης αρχαιολογίας.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

2. Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Marketing Manager) για την υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής λειτουργιών μάρκετινγκ, διαφήμισης και επικοινωνίας των Σχολών Επιστημών Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δι.Πα.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της συντονισμένης στρατηγικής των ανωτέρω λειτουργιών και της διαφήμισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών –ιδιαίτερα με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών- καθώς και η εφαρμογή – υλοποίησή τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και των αντίστοιχων Σχολών.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα διαφήμισης και μάρκετινγκ.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση είναι και η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφημιστικών υπηρεσιών με έμφαση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες µε σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μετά από κρίση) που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04/06/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός ΔΙ.ΠΑ.Ε.
14ο χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (www.ihu.edu.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 1 στον κ. Μ. Μανωλεδάκη (τηλ. 2310-807537, e-mail m.manoledakis@ihu.edu.gr) και για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 2 στην κ. Θ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|499 KB)

Σελίδα 67 απο 69« Πρώτη...102030...6566676869