ΑΕΙ

Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίζεται σε Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ενώ επίσης το 2005 ιδρύθηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Παράλληλα με την εκπαίδευση, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αποτελούν πολύ σημαντικό φορέα υλοποίησης των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) της χώρας.

Αρχείο για "ΑΕΙ"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Υπό προκήρυξη αντικείμενα:
Δύο (2) Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Σπουδών και Διαχειριστών Επικοινωνίας , Ενός (1) Διαχειριστή Πληροφοριακού Υλικού και Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και Λειτουργιών Πράξης , Ενός (1) Πληροφορικού / Προγραμματιστή
Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|539 ΚΒ)

Υπό προκήρυξη αντικείμενα:
Ενός (1) συντονιστή/διαχειριστή εργασιών ΔΑΣΤΑ , Ενός (1) συνεργάτη υποστηρίξεως εργασιών ΔΑΣΤΑ
Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|527 KB)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΤΕΙ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Λαμίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ 6 (DOC|498 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 18.05.2010
Α.Π. 997

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ΠΔ 432/1981, της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1994 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009,
γ) Τις υποχρεώσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

1. Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Σχολής καθώς και η προετοιμασία, σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού των διδασκομένων μαθημάτων.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχαιολογία.
• Πτυχίο Σχολής θετικών επιστημών.
• Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης αρχαιολογίας.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

2. Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Marketing Manager) για την υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής λειτουργιών μάρκετινγκ, διαφήμισης και επικοινωνίας των Σχολών Επιστημών Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δι.Πα.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της συντονισμένης στρατηγικής των ανωτέρω λειτουργιών και της διαφήμισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών –ιδιαίτερα με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών- καθώς και η εφαρμογή – υλοποίησή τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και των αντίστοιχων Σχολών.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα διαφήμισης και μάρκετινγκ.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση είναι και η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφημιστικών υπηρεσιών με έμφαση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες µε σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μετά από κρίση) που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04/06/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός ΔΙ.ΠΑ.Ε.
14ο χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (www.ihu.edu.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 1 στον κ. Μ. Μανωλεδάκη (τηλ. 2310-807537, e-mail m.manoledakis@ihu.edu.gr) και για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 2 στην κ. Θ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|499 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(25/08/2011)  4η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4415/13-04-2010) [65] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 3378/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.
Περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες- οριζόντια δράση.

Α.Π 1 (DOC|455 KB)  Α.Π 2 (DOC|451 KB)  Α.Π 3 (DOC|452 KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 15242/99-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Ενεργός ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και Παιδεία Ομογενών»
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14823/23-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ», πράξη «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ»
Περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|307 KB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 11671/24-7-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για την πράξη «Θαλής»
Περισσότερα »

Σελίδα 67 απο 68« Πρώτη...102030...6465666768