Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

20.10.2014

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σύσταση του Ε.Ο.Π.Π. 

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ως εθνικός φορέας πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και το ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού»(Ε.Κ.Ε.Π.) ως ο αρμόδιος εθνικός συντονιστικός φορέας για τις δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συγχωνεύονται με απορρόφηση(βάσει των διατάξεων της  ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011/ΦΕΚ Β’ 2351)   -με ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης την 20.11.2011-στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (Ε.Ο.Π.Π.) που συστήθηκε με το Ν. 3879/2010/ΦΕΚ Α΄163  (άρθρο 11 ) και καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα.

Μετονομασία του Ε.Ο.Π.Π. σε Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ 119959/Η/2011  ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» μετονομάζεται από τις 20.11.2011- ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης- σε «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»(εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος-βάσει του Νόμου 4115/2013 /ΦΕΚ Α΄24 /(άρθρο 13, παρ.2)-αποτελεί ΝΠΙΔ που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και  Κατάρτιση ( ECVET) (άρθρο 14, παρ. 1), ενώ βάσει της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων καθώς και η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής  και της μη τυπικής εκπαίδευσης  καθώς και της άτυπης μάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αποτελούν κάποιους από τους σκοπούς του.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι:

 • Το Εθνικό Κέντρο Euroguidance, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου με την υποστήριξη του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.
 • Ο εθνικός φορέας εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Διά Βίου ΣΥΕΠ, που συστάθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξυπηρετούν την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πυλώνα για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής στους τομείς της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και των δομών της Διά Βίου Μάθησης.

 

01.06.2010
Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) www.ekep.gr είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ιδρύθηκε με τους Νόμους 2224/1994 και 2525/1997 και λειτουργεί από το 2000 υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, με βάση το Π.Δ. 232/29-07-1998 (ΦΕΚ 179Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 44/9-2-2004 (ΦΕΚ 37). Με το από 14 Απριλίου 2010 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 24 (ΦΕΚ A 56/15.4.2010), το ΕΚΕΠ ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Σε εθνικό επίπεδο:

 • το ΕΚΕΠ σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του είναι, σε εθνικό επίπεδο, ο αρμόδιος εθνικός συντονιστικός φορέας για τις δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το αρμόδιο όργανο για τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και συνεκτικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Επιπλέον είναι ο επιτελικός φορέας του Συστήματος Σ6 του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. «Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Ν. 3191/2003).

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΕΠ προβλέπεται να έχει την εποπτεία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την απασχόληση.

 

Επίσης θα διασφαλίσει το συντονισμό και τη δικτύωση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι:

 • το Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, με την υποστήριξη του Lifelong Learning Program.
 • ο εθνικός φορέας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στον Δια Βίου Επαγγελματικό Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN), που δημιουργήθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη δια βίου μάθηση, το ΕΚΕΠ θα εφαρμόσει δράσεις για το θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που συμβάλλουν στην:

 1. Συστηματοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού ΣΥ.Ε.Π. στην Ελλάδα.
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
 3. Αναβάθμιση και διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών – φορέων ΣΥ.Ε.Π. με στόχο την διευκόλυνση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 4. Παροχή ποιοτικής, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, κυρίως με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 5. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις δομές ΣΥ.Ε.Π. και την επιστημονική στήριξη του έργου τους.

Αρχείο για "Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού"

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ” με κωδικό MIS 383574 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3  (PDF | 1.597 KB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 2492/16-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων » στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Καλείται  το  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(PDF 801 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο ««Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6  (PDF|2,12 ΜB)

Περισσότερα »

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής και Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού για τη Διαδικτυακή Διαδραστικη Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου. Περισσότερα »

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση του έργου «Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης» με διάρκεια 6,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Το Ε.Κ.Ε.Π, για την υποστήριξη του έργου του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις για τον επανασχεδιασμό και επέκταση του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Για την επιστημονική ή τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου αυτού, προβαίνει στη Συγκρότηση Μητρώου από το οποίο θα επιλέγονται αποκλειστικά οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έναντι συγκεκριμένης αμοιβής την κάλυψη μίας ειδικής και  ορισμένης ανάγκης του Ε.Κ.Ε.Π. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8414/07-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 7573/25-05-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »