Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

ΟΕΕΚ

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.),είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και  εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι σκοποί του είναι:

 • Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
 • Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
 • Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέματα της παρεχόμενης κατάρτισης.

Έργο του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι:

 • Η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής.
 • Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Η μελέτη και εκτίμηση των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. Η οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
 • Η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών στον τομέα της απασχόλησης. Η αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελμάτων, αντίστοιχων προς την εκπαίδευση και κατάρτιση, που παρέχουν τα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και όσα ισχύουν στην Ε.Ε.
 • Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ν. 2009/92, σε συνεργασία με τα, κατά περίπτωση, αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.
 • Η αναγνώριση των τίτλων, που απονέμονται από άλλους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ισοτιμία αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής και η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, σχετικά με την αναγνώριση των δικαιωμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και με τους άλλους όρους πρόσβασης στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.
 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα θέματα ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων της τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχουν άλλοι φορείς, μη εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η μελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής υποδομής και του εκπαιδευτικού υλικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η χωροταξική κατανομή των μονάδων και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Η αποκλειστική διαχείριση των θεμάτων της συμμετοχής και εκπροσώπησης του τομέα τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εθνικά όργανα, καθώς και σε κοινοτικούς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, που έχουν σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Η απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων της Ε.Ε. για κάθε είδους προγράμματα σχετιζόμενα με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, η τήρηση στατιστικών και η τεκμηρίωση σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία, εφόσον του ανατεθεί, με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αμοιβής ερευνών, μελετών, εκδόσεων κλπ. σχετικών με το αντικείμενό του.

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ προβλέπεται κυρίως να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν:

 1. Στην ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 2. Στην υποστήριξη του θεσμού των Υποτροφιών των Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και την εισαγωγή κινήτρων και βραβείων.
 3. Σε δράσεις που αφορούν στο σύστημα μεταφοράς και αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.
 4. Στην ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 5. Δράσεις που συνδέονται με το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων.

Αρχείο για "ΟΕΕΚ"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)(Εξάμηνα Κατάρτισης 2008 Α, 2008 Β, 2009 Α) – ΑΠ4, ΑΠ5, ΑΠ6”

στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 (ΑΠ4 – DOC|452 KB) Περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη της Πράξης «Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)(Εξάμηνα Κατάρτισης 2008 Α, 2008 Β, 2009 Α)- ΑΠ 4» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC|300 KB) Περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC | 300KB) Περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC | 300KB) Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 22867/22-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ».
Περισσότερα »