Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι:

 • Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) [www.ideke.edu.gr]. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως:
 1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
 2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.)
 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, κ.α
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr]. Στους σκοπούς του μεταξύ άλλων εντάσσεται η προσφορά δυνατότητας σπουδών σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3369/2005.
 • Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το Νόμο 3369/2005, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης, οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων  και όποιος άλλος φορέας οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύσουν φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ως σκοπό:

 • Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.
  Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους εκ των οποίων ο τρίτος (ΣΣ3) αφορά στην Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Στρατηγικός Στόχος (Σ.Σ.) αντιστοιχεί σε τρεις (3) θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μια κατηγορία Περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής Εισόδου).

Η διαχείριση των ανωτέρω εξασφαλίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αρχείο για "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση ενήλικων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων- ΗΡΩΝ ΙI στον ΑΠ7»

ΑΠ7 (PDF|606ΚΒ)

 Ανακοινώνονται σήμερα οι διευκρινίσεις επί ζητημάτων ύποβολής προτάσεων για την κατηγορία Πράξης  : «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Περισσότερα »

Το «Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι η νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω των οποίων απόφοιτοι ΑΕΙ άνω 10ετίας θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης ή των σπουδών τους. Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Απόφαση ανάκλησης ισχύος πρόσκλησης (PDF|346 KB)

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης (ΑΠ 11876/06-7-2011, κωδ. 124) για την Πράξη  «Ακαδημία Πλάτωνος –Η Πολιτεία και ο πολίτης» κατατέθηκαν προτάσεις από δύο υποψήφιους Δικαιούχους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12524/17-8-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»
Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξ αποστάσεων εκπαίδευση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ)», στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

ΑΠ7 (PDF|470KB) – ΑΠ9 (PDF|471KB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξ αποστάσεων εκπαίδευση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ)», στον Άξονα Προτεραιότητας 8  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

AΠ8 (PDF|473 KB)

Περισσότερα »

Με στόχο την ουσιαστική και καταλυτική αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας – και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ)- μία διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης που θα πληροφορεί τους πολίτες για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π 14269/ 29-08-11) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης» (Οριζόντια πράξη) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »