Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι:

 • Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) [www.ideke.edu.gr]. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως:
 1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
 2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.)
 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, κ.α
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr]. Στους σκοπούς του μεταξύ άλλων εντάσσεται η προσφορά δυνατότητας σπουδών σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3369/2005.
 • Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το Νόμο 3369/2005, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης, οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων  και όποιος άλλος φορέας οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύσουν φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ως σκοπό:

 • Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.
  Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους εκ των οποίων ο τρίτος (ΣΣ3) αφορά στην Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Στρατηγικός Στόχος (Σ.Σ.) αντιστοιχεί σε τρεις (3) θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μια κατηγορία Περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής Εισόδου).

Η διαχείριση των ανωτέρω εξασφαλίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αρχείο για "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση (Α.Π 4716/26-03-2012) ισχύος υπ’ αρ. 139 Ανοιχτής Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17305/17-10-2011) για την πράξη «Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΛΔΕ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (PDF| 112 ΚΒ)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

 

(30/04/2012) Ορθή Επανάληψη της αριθμ.πρωτ.:2364/14.02.2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη “ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 838KB)

Περισσότερα »

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής προτάσεων εξαιτίας υπερφόρτωσης που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χορήγηση κωδικών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 144) μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 20830/08-12-2011 1ης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16849 / 01-08-2008) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. : 16849, Ημερομηνία:  07/10/2011 Πρόσκλησης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»

Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17954/26-10-2011 Πρόσκλησης, με α/α 140,  για υποβολή Προτάσεων  για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με την υπ’αριθ. 140 Πρόσκληση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ έχοντας διαπιστώσει ότι: Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση ενήλικων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων- ΗΡΩΝ ΙI στον ΑΠ9»

ΑΠ9 (PDF|606ΚΒ)