Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι:

 • Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) [www.ideke.edu.gr]. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως:
 1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
 2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.)
 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, κ.α
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr]. Στους σκοπούς του μεταξύ άλλων εντάσσεται η προσφορά δυνατότητας σπουδών σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3369/2005.
 • Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το Νόμο 3369/2005, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης, οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων  και όποιος άλλος φορέας οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύσουν φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ως σκοπό:

 • Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.
  Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους εκ των οποίων ο τρίτος (ΣΣ3) αφορά στην Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Στρατηγικός Στόχος (Σ.Σ.) αντιστοιχεί σε τρεις (3) θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μια κατηγορία Περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής Εισόδου).

Η διαχείριση των ανωτέρω εξασφαλίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αρχείο για "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Με την από 24-5-2013 ανακοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 δόθηκε η δυνατότητα στους υποψηφίους για την διατύπωση αντιρρήσεων. Βάσει αυτής, υποβλήθηκαν αιτήματα εξέτασης αντιρρήσεων, τα οποία ανατέθηκαν προς επεξεργασία σε ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 12128/12-6-2013 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

 Συνολικά, κατατέθηκαν 20 αιτήματα εξέτασης αντιρρήσεων, εκ των οποίων:

 • Το ένα (1) απορρίφθηκε διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα
 • Τα οκτώ (8) αναφέρονταν στην αξιολόγηση των κριτήριων αποκλεισμού Γ1, Γ4, Ε3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
 • Τα δύο (2) αναφέρονταν στον υπολογισμό της επαύξησης της βαθμολογίας
 • Τα εννέα (9) αναφέρονταν στην αξιολόγηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Από αυτά τα αιτήματα, τα 6 κατατέθηκαν από προτάσεις με βασική βαθμολογία μικρότερη του 7.

 Η Επιτροπή αξιολόγησε τα αιτήματα και εισηγήθηκε στην Υπηρεσία:

α) Την αποδοχή των οκτώ (8) αιτημάτων που αφορούσαν στην αξιολόγηση των κριτήριων αποκλεισμού καθώς, αφενός για τα κριτήρια  Γ1 και Ε3 οι δομές των ΑΕΙ της χώρας εξασφαλίζουν ήδη την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των γυναικών, καθώς και ατόμων από οικονομικά ασθενέστερες ή/και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου, η εκπλήρωση του κριτηρίου Γ4 εξασφαλίζεται από την υποχρεωτική προσαρμογή των προϋπολογισμών των προτάσεων στο πλαίσιο των Τ.Δ.Π. που θα υποβληθούν, βάσει των οικονομικών δεδομένων που υπαγορεύει η ΥΠΑΣΥΔ.

β) Την απόρριψη των αιτημάτων που σχετίζονται με την αθροιστική επαύξηση της  βαθμολογίας, δεδομένου ότι απαιτείται η εκπλήρωση και των δύο συνθηκών «δι-ιδρυματικότητας» και «δια-τμηματικότητας» (δύο ή περισσοτέρων τμημάτων σε κάθε ίδρυμα) προκειμένου να εφαρμοστεί αθροιστική επαύξηση. Επίσης, σύμφωνα με την πρόσκληση, η εφαρμογή της επαύξησης της βαθμολογίας έγινε μόνο επί των προτάσεων που συγκέντρωσαν βασική βαθμολογία 7 και άνω.

γ) Την απόρριψη των αιτημάτων που σχετίζονται με την επαναξιολόγηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων, καθώς η δυνατότητα επαναβαθμολόγησης δόθηκε μόνο στις περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης (πάνω από 3 βαθμούς) των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 602/2-4-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας. Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε αυτή η απόκλιση κατά τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης, υπήρξε αναβαθμολόγηση από τρίτο αξιολογητή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις ενημερώνοντας εγγράφως τους ενδιαφερόμενους.

Το αρχείο της ανακοίνωσης  (PDF|122 KB)

Κατόπιν των ανωτέρω, οι λίστες κατάταξης ανακοινώνονται εκ νέου:

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.2 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.3 – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.4 – ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.5 – ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.6 – ΧΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.7 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.2 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.3 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.5 – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.6 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

(17/7/2013) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Διαδικασία ένταξης προτάσεων (PDF|109 KB)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 162 και Αρ. Πρωτ. 13523/25-06-2013 για την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαικών στελεχών της εκκλησίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|155 KB)

Περισσότερα »

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 144 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Περισσότερα »

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF| 2 ΜB) ΑΠ 8  (PDF| 2 ΜB) ΑΠ 9 (PDF| 2 ΜB)

Περισσότερα »

Βάσει της ολοκληρωθείσας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο στο πλαίσιο του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ, της πρόσκλησης με κωδικό 144 διαμορφώθηκαν οι παρακάτω λίστες αποτελεσμάτων ανά θεματική περιοχή στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • οι προτάσεις που έλαβαν σε όλα τα κριτήρια αποκλεισμού (ομάδες κριτηρίων «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ», «ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ», «ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ») ΝΑΙ ως τελικό αποτέλεσμα.
 • οι προτάσεις που συγκεντρώνουν στη χωρίς επαύξηση βαθμολογία 7 και άνω. Υπενθυμίζεται ότι η επαύξηση στην βαθμολογία δίνεται σε περιπτώσεις διατμηματικής ή και διιδρυματικής συνεργασίας.

Οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά βάσει της τελικής βαθμολογίας τους και ανά άξονα προτεραιότητας.

Η ένταξη των προτεινόμενων πράξεων θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση. Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων πράξεων θα οριστικοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:

 • ο προταθείς προϋπολογισμός,
 • τα σχόλια των αξιολογητών
 • τα σχετικά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα πρόσκληση με κωδικό 144 (συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης, κατανομή προϋπολογισμού ανά άξονα προτεραιότητας και ανά θεματικό πεδίο)
 • το μέγεθος του προς εφαρμογή φυσικού αντικειμένου όπως αυτό θα διαμορφωθεί βάσει του εναπομένοντος χρονικού διαστήματος.
 • τα ύψη της ωριαίας αποζημίωσης των επιμορφωτών όπως αυτά θα ορισθούν βάσει υπουργικής απόφασης

Αποτελέσματα θεματικής 1.1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα θεματικής 1.2 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποτελέσματα θεματικής 1.3 – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αποτελέσματα θεματικής 1.4 – ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Αποτελέσματα θεματικής 1.5 – ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποτελέσματα θεματικής 1.6 – ΧΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Αποτελέσματα θεματικής 1.7 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αποτελέσματα θεματικής 2.1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποτελέσματα θεματικής 2.2 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΑ

Αποτελέσματα θεματικής 2.3 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αποτελέσματα θεματικής 2.4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αποτελέσματα θεματικής 2.5 – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα θεματικής 2.6 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 33) για την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|155 KB)

Περισσότερα »

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9.

ΑΠ 7 (PDF| 1,52 MB) ΑΠ 8 (PDF| 1,52 MB) ΑΠ 9 (PDF| 1,52 MB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση (Α.Π. 20584/ 10-12-2012) της Πρόσκλησης  για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF| 602KB)

(23/5/2012) 1η Τροποποίηση (Α.Π. 7672 / 22-05-2012) της Πρόσκλησης  για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF| 95KB)

2η Επικαιροποίηση (Α.Π 13919 / 11-08-2011) της Πρόσκλησης για για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της πρόσκλησης (PDF|543 KB)

Επικαιροποίηση (Α.Π 20741 / 01-11-2010) της Πρόσκλησης για για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013, ώστε να επικαιροποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

Καλούνται τα ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης », με κωδικό : 01.72.1.1.02, για την Πράξη με τίτλο «Στήριξη και Ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Τα πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας» και κωδικό 01.72.1.1.02 προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της πρόσκλησης (PDF|556 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

ΑΠ1 (PDF | 1.320 KB) – ΑΠ2 (PDF | 1.322 KB) – ΑΠ3  (PDF | 1.321 KB)

Ένταξη της Πράξης “Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

ΑΠ 1 (PDF | 1.220 KB) – ΑΠ 2 (PDF | 1.220 KB) – ΑΠ 3 (PDF | 1.221 KB)

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο “ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΛΔΕ)” στους Άξονες Προτεριότητας 7 και 8.

ΑΠ7 (PDF | 1,3 MB) – ΑΠ 8 (PDF | 1,3 MB)