Μελέτες

Η υλοποίηση ενός Προγράμματος το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Παιδεία προϋποθέτει την κριτική αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης επί εκπαιδευτικών θεμάτων και την διερεύνηση των νέων δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν.

Για το σκοπό αυτό, προνοείται η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του Προγράμματος και μπορούν δυνητικά να συνεισφέρουν στον ορθότερο προσανατολισμό του Υπουργείου και της Ειδικής Υπηρεσίας σε ότι αφορά  στον προγραμματισμό, αλλά και στην αξιολόγηση των δράσεων τους.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω ορισμένες κατηγορίες μελετών που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο:

  • μελέτες καθορισμού των αναγκών για τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος
  • προκαταρκτικές μελέτες έργων κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (κόστους-ωφέλειας, επιπτώσεων)
  • μελέτες ενδιάμεσης αξιολόγησης για την πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος
  • μελέτες αναβάθμισης των δράσεων που υλοποιούν οι τελικοί δικαιούχοι
  • μελέτες αξιολόγησης ολοκληρωμένων δράσεων

Οι διαδικασίες επιλογής για τους αναδόχους μελετών καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας και περιγράφονται από τις διατάξεις  που προβλέπει το Π.Δ. 4/2002[1] και κατά  περίπτωση  τα  Π.Δ. 60/2007[2] και  118/2007[3].[1] π.δ. 4/2002 Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

[2] π.δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

[3] π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Αρχείο για "Μελέτες"

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013   ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|348 KB)

Έληξε: 24/7/2009

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη Εκπόνησης Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης»

Προκήρυξη (PDF|286 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|349  KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Αποτύπωση και εκτίμηση αναγκών της σχολικής υγείας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|346 KB)

Έληξε: 22/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ»

Προκήρυξη (DOC|173 KB)

Έληξε: 19/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προκήρυξη (PDF|420 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 (PDF|341 ΚΒ)

Έληξε: 27/4/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ »

Προκήρυξη

(10/4/2009) Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμού νέας ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. 4580/02.04.2009 πρόσκλησης για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ»

Ανακοίνωση (DOC|49,5 KB)

(10/6/2009) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8450/05.06.2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης  των διαδικασιών, εργαλείων και   αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ  ΕΔΒΜ »

Ανακοίνωση (DOC|50 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρµοδιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|116 ΚΒ)

Σελίδα 8 απο 8« Πρώτη...45678