Μελέτες

Η υλοποίηση ενός Προγράμματος το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Παιδεία προϋποθέτει την κριτική αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης επί εκπαιδευτικών θεμάτων και την διερεύνηση των νέων δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν.

Για το σκοπό αυτό, προνοείται η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του Προγράμματος και μπορούν δυνητικά να συνεισφέρουν στον ορθότερο προσανατολισμό του Υπουργείου και της Ειδικής Υπηρεσίας σε ότι αφορά  στον προγραμματισμό, αλλά και στην αξιολόγηση των δράσεων τους.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω ορισμένες κατηγορίες μελετών που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο:

  • μελέτες καθορισμού των αναγκών για τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος
  • προκαταρκτικές μελέτες έργων κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (κόστους-ωφέλειας, επιπτώσεων)
  • μελέτες ενδιάμεσης αξιολόγησης για την πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος
  • μελέτες αναβάθμισης των δράσεων που υλοποιούν οι τελικοί δικαιούχοι
  • μελέτες αξιολόγησης ολοκληρωμένων δράσεων

Οι διαδικασίες επιλογής για τους αναδόχους μελετών καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας και περιγράφονται από τις διατάξεις  που προβλέπει το Π.Δ. 4/2002[1] και κατά  περίπτωση  τα  Π.Δ. 60/2007[2] και  118/2007[3].[1] π.δ. 4/2002 Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

[2] π.δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

[3] π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Αρχείο για "Μελέτες"

Aνάκληση της με αριθ. πρωτ. 5966/28-04-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση συστήματος αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δύνανται να ορίζονται δικαιούχοι πράξεων του προγράμματος ή να συνεργάζονται με δικαιούχους πράξεων του προγράμματος» στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF | 77 KB)

Περισσότερα »

(12/05/2011) Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 3922/31-03-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καταγραφή ψηφιοποιημένου υλικού πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δωρεάν προσβάσιμου στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο» στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|129 KB)

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στην οποία θα διερευνηθεί και θα αποτυπωθεί το κατά κεφαλήν κόστος ανά φοιτητή και ανά επιστημονικό αντικείμενο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάσει των διατιθέμενων σχετικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ζητείται ανάδοχος που θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Λυκείου – Λυκειακής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη  «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια βίου Μάθησης». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο :  «Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 9775/23-06-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15 (PDF | 138 ΚΒ)

Σελίδα 3 απο 812345...Τελευταία »