Ο στρατηγικός στόχος (ΣΣ4) ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας αντιστοιχεί στους Άξονες Προτεραιότητας 10-11-12 ανά κατηγορία περιφερειών (Περιφέρεια Σύγκλισης – Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου – Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου), οι οποίοι έχουν τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:

  • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό
  • Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ

Το πλήρες κείμενο των αξόνων 10-11-12, με τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους (PDF|247,07 ΚΒ)