Ο στρατηγικός στόχός (ΣΣ3) ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων αντιστοιχεί στους Άξονες Προτεραιότητας 7-8-9 ανά κατηγορία περιφερειών (Περιφέρεια Σύγκλισης – Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου – Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου), οι οποίοι έχουν τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:

  • Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων
  • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πλήρες κείμενο των αξόνων 7-8-9, με τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους (PDF|258,67 ΚΒ)