Ο στρατηγικός στόχος (ΣΣ2) αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αντιστοιχεί στους Άξονες Προτεραιότητας 4-5-6 ανά κατηγορία περιφερειών (Περιφέρεια Σύγκλισης – Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου – Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου), οι οποίοι έχουν τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:

  • Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της
  • Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της
  • Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας

Το πλήρες κείμενο των αξόνων 4-5-6, με τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους (PDF|293,91 ΚΒ)