Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12524/17-8-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ της Κατηγορίας Πράξεων «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(18/8/2009) Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Πρόσκληση (Α.Π 12524/17-08-2009) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διευκρινιστικές ερωτήσεις (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(16/9/2009) Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διευκρινίσεις (σε .doc μορφή)

(23/9/2009) Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12524/17-08-2009 που αφορά στην κατηγορία πράξεων «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης» (κωδ. Πρόσκλησης 50).

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων (σε .doc μορφή)

(28/7/2010) Επικαιροποίηση της με Α.Π 12524/17-08-2009 Πρόσκλησης [50] για την κατηγορία πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF|286 KB)

(16/9/2011) 2η Επικαιροποίηση της με Α.Π 12524/17-08-2009 Πρόσκλησης [50] για την κατηγορία πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»

Το αρχείο της 2ης επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF|296 KB)

(11/10/2011) 3η Επικαιροποίηση της με Α.Π 12524/17-08-2009 Πρόσκλησης [50] για την κατηγορία πράξης «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Το αρχείο της 3ης επικαιροποιημένης Πρόσκλησης  (PDF|320 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης  (ZIP|932KB)