Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(19/09/2011) 2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π  27197/21-12-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής  διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|560 KB)

(30/12/2010) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π  27197/21-12-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής  διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (DOC|753 KB)

(08/04/2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (PDF | 79 KB)

Πρόσκληση (Α.Π  27197/21-12-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής  διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,  η ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12, να υποβάλουν πρόταση προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|553 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)