Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 23531/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Β.Μ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Καλείται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υποβολή πρότασης πράξης “Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Β.Μ.”, προκειμένου η εν λόγω πράξη να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|472 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)