Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», στο πλαίσιο του σχετικού συγχρηματοδοτούμενου έργου με δικαιούχο τη ΓΓΕΤ. Το έργο συμβάλλει στον 4ο Στρατηγικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας) και θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Για να δείτε το αρχείο της Πρόσκλησης και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ στον υπερσύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6683

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|336KB)