- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ92 και τίτλο «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (PDF| 592 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης [2] (σε .zip μορφή)