Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5029274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF| 550 KB)

Απόφαση Ένταξης – Ορθή Επανάληψη (550 ΚΒ)