Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; H METΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5006583 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF| 410 KB)