Ένταξη της Πράξης «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 413KB)

 

Ένταξη της Πράξης «ΟΡΝΙΘΟΠΟΛΙΣ: μελετώντας την αστική βιοποικιλότητα μαζί με τους πολίτες» με Κωδικό ΟΠΣ 5005018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 414KB)

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 410KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Καταλυτών για την Υδρογόνωση του CO2 προς Μεθανόλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5005872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 413KB)

 

Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΟΥΑΝΥΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΣΗΣ (sGC)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 411KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Φασματοσκοπικός και Ηλεκτρικός προσδιορισμός διαγραμμάτων ενεργειακών ζωνών μονοστρωματικών και διστρωματικών δομών MOS Ge.» με Κωδικό ΟΠΣ 5005994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης (PDF| 412KB)