Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ81 και τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 8, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 681 ΚΒ)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 435 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) Νέο!