Ένταξη της Πράξης «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021884 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF| 414 ΚB)