Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ53 και τίτλο «Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 465 ΚB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)