Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5007907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF| 409 KB)