Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσης (24.09.2010) αναφορικά με την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων Μεταδιδακτόρων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι οδηγίες υποβολής προτάσεων των Μεταδιδακτόρων, τα λεπτομερή χρηματοδοτικά στοιχεία και γενικά οι αναλυτικοί όροι της όλης διαδικασίας θα περιλαμβάνονται στην σχετική Προκήρυξη που θα εκδώσει στο επόμενο χρονικό διάστημα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η παρούσα πρόσκληση  (Α.Π 14065/24-09-2010) καλεί τη ΓΓΕΤ – και όχι τους υποψήφιους Μεταδιδάκτορες – να υποβάλει τη σχετική πρόταση προκειμένου το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Μετά την ένταξη της πράξης, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα πληροφορεί τους υποψήφιους ερευνητές για την προκήρυξη της ΓΓΕΤ.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|335KB)