Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» νέα Πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών», βασικό στοιχείο της οποίας  είναι η  αλλαγή του τρόπου υποβολής προτάσεων.

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης οι υποψήφιοι μεταδιδάκτορες  θα καταθέσουν ηλεκτρονικά  τις προτάσεις τους απευθείας στη  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία ως Δικαιούχος, έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για πράξεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης εφαρμοσμένης έρευνας.

Κύριος σκοπός της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μια διακοπή.

Επιδιώκεται επίσης η προσέλκυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ενταχθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας.

Στην περίπτωση Ελλήνων Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών που απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα στην Ελλάδα, προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνους που θα κάνουν αίτηση για μεταδιδακτορική έρευνα σε ίδρυμα του εξωτερικού και μετά τη λήξη της θα επιστρέψουν στην χώρα τους. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση των ερευνητικών τους δεξιοτήτων και η διεύρυνση των οριζόντων τους να συμβάλλει συνακόλουθα στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η χρηματοδότηση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 – 36 μήνες.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|337KB)