Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ37 και τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον Άξονα Προτεραιότητας 7, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|549 KB)

1η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF|550 KB)

2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF|426 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)