Οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Οριστικά αποτελέσματα – ΕΔΒΜ 34 (.xlsx| 2 ΜB) Νέο!

Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Ανακοίνωση (PDF|343 KB)

Αποτελέσματα (.xlsx|446 KB)

Αναλυτική βαθμολογία ανά πρόταση – MIS (.xlsx|193 KB)

 

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

2η Tροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 930 ΚΒ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 22/03/2017

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 926 ΚΒ)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016 (word| 109 KB)

Συγκεντρωτική Λίστα Ερευνητικών Προτάσεων (σε μορφή .xls) Οδηγίες Συμπλήρωσης Συγκεντρωτικής Λίστας Ερευνητικών Προτάσεων προς Ιδρύματα και Φορείς (PDF| 185 ΚΒ)

Οδηγός εφαρμογής (PDF|283KB)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ (PDF|299KB)

Αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠ (PDF|310KB)

Η Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβάλλεται υπογεγραμμένη θα πρέπει να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την ΕΥΔ έως και την προβλεπόμενη από την Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 ημερομηνία λήξης και όχι μεταγενέστερη αυτής.

Στους δείκτες εκροών προσμετρώνται τα μέλη της ερευνητικής ομάδας πλην του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Σε περίπτωση που η ερευνητική ομάδα αποτελείται μόνο από άνδρες συμπληρώνεται μόνο ο δείκτης Τ4958. 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κοινοποιούνται οι σχετικές διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (24/01/2017) (PDF|279KB) Ορθή Επανάληψη

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (30/01/2017) (PDF|284KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (06/02/2017) (PDF|432KB) Ορθή Επανάληψη

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34  (PDF|415KB)

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 (PDF|419KB) Νέο!

ΠΡΟΣΟΧΗ Όλες οι ερωτήσεις, οι οποίες θα έχουν σταλεί στη διεύθυνση  researchepeaek.gr  μέχρι και τη Δευτέρα 30/01/2017, θα συγκεντρωθούν, ώστε να δοθούν τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και να αναρτηθούν. Ερωτήσεις μετά την ανωτέρω ημερομηνία που δεν καλύπτονται από τις δοθείσες διευκρινίσεις, θα στέλνονται στην Υπηρεσία αποκλειστικά μέσω των ΕΛΚΕ.

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεθοδολογία Αξιολόγησης ΕΔΒΜ 34 (PDF| 370 KB)

Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών (PDF| 340 KB)

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το