Σας ενημερώνουμε ότι  δεν επιτρέπεται :α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε έργα που πρόκειται να απενταχθούν (ακόμα και αυτά που είναι υποψήφια προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020),β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26/2/2016 οι προϋπολογισμοί των μη συμβασιοποιημένων στο ΟΠΣ υποέργων θα μηδενιστούν με ενέργειες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς την όποια εμπλοκή των δικαιούχων.  Σε περίπτωση ύπαρξης συμβασιοποιημένου υποέργου για το οποίο δεν έχει αποσταλεί σχετικό ΤΔΥ παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ΕΥΔ έως την 26/2/2016.

Σχετικά αρχεία: Το από 24-2-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (296|KB)

Το υπ’αρ. πρωτ. 18682/18-02-2016 έγγραφο της ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής  (860|KB)