Παρακαλούμε να διαβάσετε το υπ’ αριθμ 363/15-1-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ που αφορά στην Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή τους στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-01-2016.

 
Σχετικά αρχεία:
Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ (pdf| 391 KB)

Πίνακας Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ_Κλείσιμο+15.01.16 (xls| 591 KB)