Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής – ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520706 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1,21MB)

Ένταξη της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής – ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520706 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1  (PDF|1,48MB)