Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Φορείς του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) ότι σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 78173/20-07-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» δεν είναι δυνατή η ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», δεδομένου ότι αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσής του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το με αρ.πρωτ. 13748/21-08-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο «Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»»