1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» με κωδικό MIS 505696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

AΠ 7 (PDF|1.537 KB)

(6/5/2015) Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» με κωδικό MIS 505696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ7 (PDF|1,6MB)