Αναρτάται το υπ’ αριθμ 6390/27-4-2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο σε αυτό αρχείο και παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και την αποστολή του στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7-5-2015.

ΑΠ6390_27042015_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΕΔΒΜ