Αναμένονται Προτάσεις

(14/02/2011) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πρόσκλησης (Α.Π 12604/10-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Κέντρο μελετών για την παρακολούθηση, διερεύνηση και ανάδειξη θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF|546 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 12604/10-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Κέντρο Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας »  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται οι φορείς Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., Ο.Σ.Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. & Ε.Ε.Ε να υποβάλουν από κοινού πρόταση  εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25/10/2010)

Το αρχείο της πρόσκλησης (DOC|683 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)