Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 211 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0908 (PDF | 186 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπόλογους – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 228 KB)