ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανακοίνωση αφορά μόνο δικαιούχους με υπόλογο φυσικό πρόσωπο.

Στις 26/09/2014 εκδόθηκε η με αριθμ.  46274 KYA  «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ»  (ΦΕΚ 2573Β’), µε την οποία εισάγονται στις διαδικασίες πληρωµών του Π∆Ε οι έννοιες του ∆ιαχειριστή Έργου και του Υπεύθυνου Λογαριασµού, σε αντικατάσταση της έννοιας του Υπολόγου, έτσι όπως ήταν γνωστός αυτός έως σήµερα.

 

Σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, οι υπόλογοι – φυσικά πρόσωπα θα αντικατασταθούν από τους Διαχειριστές Έργου. Ως Διαχειριστής Έργου ορίζεται  η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ο ορισμός των Διαχειριστών Έργου για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται από το Τμήμα Γ’  της Δ/νσης Τακτικού Π/Υ ΜΠΔΣ & ΠΔΕ. Εν συνεχεία ορίζεται από το Διαχειριστή Έργου ο Υπεύθυνος Λογαριασμού, ο οποίος εκτελεί τις πληρωμές, μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Για την πραγματοποίηση κατανοµών στο ΟΠΣ, µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού είναι απαραίτητο στο αίτημα κατανομής να αναφέρονται τα στοιχειά του Διαχειριστη Έργου και του Υπεύθυνου Λογαριασμού. Προκειμένου να ολοκληρώνονται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις οι κατανομές και εκταμιεύσεις των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ, παρακαλούνται οι Διαχειριστές Έργων να ενημερώνουν άμεσα τόσο ηλεκτρονικώς όσο και εγγράφως την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ  και το τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε ορισμό/μεταβολή Υπευθύνου Λογαριασμού (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο).