1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 340404 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.311 KB)