Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών του ΥΝΑ (Υπόλογοι)  – ΣΑΕ 0908 (PDF | 175 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 193 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 184 KB)
Το αρχείο των κατανομών του ΥΝΑ (Ειδικοί Λογαριασμοί) – ΣΑΕ 0908  (PDF | 174 KB)