Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα» με κωδικό MIS 483024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)