Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων» με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)