Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες» με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)