1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με κωδικό MIS 485612 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με κωδικό MIS 485612 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,24 MB)