(11/7/2014) 1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης σχεδίου για το πλαίσιο ποιότητας στην επαγγελματικήεκπαίδευση και μαθητεία» με κωδικό MIS 484132 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.271 ΚB)

(11/7/2014) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης σχεδίου για το πλαίσιο ποιότητας στην επαγγελματικήεκπαίδευση και μαθητεία» με κωδικό MIS 484132 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15    (PDF|1.310 ΚB)