3η Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,27 MB)

2η Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,29 MB)

1η Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,29 MB)

(17/06/2014) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,31 MB)