Σας γνωρίζουμε ότι για το επόμενο τρίμηνο δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των ενταγμένων πράξεων, εκτός τροποποιήσεων που έχουν σχέση με μειώσεις προϋπολογισμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 17917/14-4-2014 εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και Προετοιμασία κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|169 KB)