ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Ένταξη της Πράξης «Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΣΥΝΘΕΣΗ)» με κωδικό MIS 453644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 2 (PDF| 1,42 MB)