- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ (νέος κύκλος υποβολής) [88]

3η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης [1] (PDF|200 ΚΒ)

(14/2/2013) 2η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης [2] (PDF|225 ΚΒ)

Το αρχείο της χρονικής επέκτασης και αύξησης προϋπολογισμού [3] (PDF|219 KB)

(13/7/2012) 1η επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [4] (PDF|684 ΚΒ)
(2-9-2010) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12208/02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»
Καλούνται:

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(23/12/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ [5] (PDF | 342 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης [6] (σε .doc μορφή)

Έντυπα Υποβολής Πρότασης [7] (σε .zip μορφή)