Ένταξη της Πράξης «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κωδικό MIS 482356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.16 KB)