Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη στον ‘Ελεγχο Εισαγωγής Στοιχείων των Διαγωνιστικών Διαδικασιών» με κωδικό MIS 480022 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,18MB)