Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για τον Πολιτισμό (PDF | 138 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (PDF | 146KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 138 KB)
Το αρχείο των κατανομών για την ΓΓΕΤ (PDF | 139 KB)
Το αρχείο των κατανομών για το YNA (PDF | 136 KB)